Skip to content Skip to footer

در شهر

در شهر در واقع از کلمه اینستاگرام برگرفته شده و فقط حرف آخر را حذف کرد

این پکیج شامل

Adobe Lightroom هشت پریست مناسب استفاده در نسخه موبایل و کامپیوتر نرم افزار 

امکان ایجاد شخصی سازی بر روی پریست ها

قابل استفاده در نسخه کلاسیک نرم افزار

آموزش استفاده

0